INFORMACE - OBCHODNÍ PODMÍNKY

Výpis obchodních podmínek pro spotřebitele:
Obchodní podmínky Solarius Energy, s.r.o.

IČ: 289 683 01 se sídlem Čs. armády 212, 254 01 Jílové u Prahy
(dále jen „společnost“ nebo „prodávající“)


Článek 1

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OPS“) upravují vztahy mezi smluvními stranami (tj. mezi prodávajícím a kupujícím) a platí pro nákup zboží učiněný prostřednictvím elektronického prostředku Solarius Energy - http://solarius.ibyznys.cz/, a na další uzavírané kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím i v provozovně společnosti, jejichž předmětem je zejména elektromateriál a strojírenské výrobky, přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. OPS jsou součástí obsahu všech smluvních vztahů se společností.
 2. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OPS, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 3. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce společnosti, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. společnosti, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 4. Podle dohody smluvních stran OPS, stanovují závazný obsah všech dílčích kupních smluv, které budou mezi nimi k objednávkám zákazníka v budoucnu uzavírány, zejména pak vymezuje jejich podstatné náležitosti, krom specifikace objednaného zboží.

Článek 2 - Sdělení před uzavřením smlouvy

1. Společnost sděluje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, společnosti si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od společnosti, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,

c) společnost neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

d) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném společnosti uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady,

e) kupující jako spotřebitel, má právo zejména od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

    - kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

    - smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo v případech předpokládaných zákonem, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla společnosti.

f) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy :

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • týkající se dopravy, resp. dodání zboží, které již bylo uskutečněno
g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

h) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo

2. Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném společností tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník společnosti, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu nebo emailové objednávce. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky společností, za případné chyby při přenosu dat společnost nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy společnost neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadaný email.

3. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění OPS. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

4. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

6. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

7. Kupní smlouvou se společnost zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí společnosti kupní cenu.

8. Společnosti si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

9. Společnost kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

10. Společnost splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí. Kupujícímu je věc odevzdaná, jakmile mu věc předá dopravce.

11. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí společnost věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří společnost věc pro přepravu.


Článek 3 - Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

 2. Záruka za jakost je společností poskytována v souladu s dokumentací zboží od výrobce. Pro posouzení jakosti věci dodané společností je rozhodující technická dokumentace výrobce daného zboží. Těmito smluvními ujednáními není dotčena zákonná záruka společnosti za zboží podle zvláštních právních předpisů.

 3. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.

 4. Společnost odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 5. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 7. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 8. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 9. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) lze uplatnit v na adrese provozovny firmy Solarius Energy, s.r.o., Žampach 4, Jílové u Prahy. Je-li v návodu k výrobku uveden jiný podnikatel, určený k opravě, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

 10. Náklady vynaložené na doručení výrobku společnosti (poštovné), budou kupujícímu, v případě prokázání vady, vráceny na základě předložení dokladu o zaplacení.

 11. Kupující je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace.

 12. Je-li kupujícímu umožněno ze zákona zvolit si právo z vadného plnění společností, musí tak učinit u společnosti bez zbytečného odkladu.


Článek 4 - Kupní cena a platební podmínky

 1. Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Kupní cena zboží je uvedena v obchodním ceníku společnosti, který je každému zákazníkovi kdykoliv k dispozici u pracovníka společnosti z oddělení obchodu (příp. na vyžádání elektronickou formou) nebo je uvedena v obchodním ceníku společnosti, který je každému registrovanému zákazníkovi dostupný prostřednictvím elektronického prostředku http://solarius.ibyznys.cz. Konečná cena je stanovena vždy v objednávce zákazníka.

 2. Při prodeji zboží, jakož i poskytování služeb, společností bez uhrazení úplaty kupujícím v okamžiku dodání, může společnost kdykoliv v průběhu smluvního vztahu upravit maximální přípustnou výši svých pohledávek po splatnosti vůči kupujícímu stanovením limitu. Pokud přesáhne částka neuhrazených faktur tento limit, bude společností plněno pouze proti hotovostní úhradě kupujícím. Úhradou dlužných částek může být původní limit obnoven. Společnost je oprávněna ze svého rozhodnutí limit překročit. Na limit nemá kupující právní nárok.

 3. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku. Sazba DPH se řídí aktuálními legislativními předpisy platnými v době dodání zboží.

 4. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

 5. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  • platba předem bankovním převodem,

  • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce - kupující hradí navíc tzv. dobírečné)

 6. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví společnosti, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.


Článek 5 – Dodací podmínky

 1. Dodávka se provádí pouze v rámci České republiky. V případě dodávky v rámci Evropské Unie zákazník dojedná cenu dopravy a platební podmínky individuálně s obchodním oddělením Solarius Energy, s.r.o.

 2. Zboží je dodáváno prostřednictvím pošty, distribučních společnosti a osobním vyzvednutím v provozovně společnosti Solarius Energy, s.r.o., Žampach 4, 254 01 Jílové u Prahy.

 3. Ve výjimečných případech musíme za dodání zboží účtovat vyšší poplatek, s jehož výší je kupující seznámen před odesláním objednávky.

 4. Společnost si vyhrazuje právo zastavit s okamžitou platností objednávku či dodávku kupujícího. V tomto případě bude s kupujícím uzavřena dohoda ohledně náhrady škody, bude-li nárok na náhradu vzniklé škody kupujícím vznesen bez zbytečného odkladu.

 5. Kupující prohlašuje, že bude předem společnost informovat o všech změnách na jeho straně, které mohou mít vliv na jejich spolupráci (zejména pak vstup do úpadku či hrozícího úpadku nebo jen hrozící nařízení exekuce proti kupujícímu).


Článek 6 – Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující - spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 2. Kupující je povinen svůj záměr ohledně odstoupení oznámit společnosti a to buď na e-mail: info@solariusenergy.cz, nebo poštou na adresu sídla společnosti.

 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od společnosti obdržel, a to na své náklady.

 4. Zboží musí kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

 5. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučuje společnost pro urychlení vyřízení odstoupení, zboží doručit na adresu spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.

 6. Spotřebitel odpovídá společnosti pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal.

 8. Odstoupí-li kupující od smlouvy, není společnost povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než jí kupující zboží předá.

 9. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

  2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

  3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

  4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující společnosti, co ještě vrátit může, a dá společnosti náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 10. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.


Článek 7 – Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) či speciálních marketingových akcí. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektuúdajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, SMS), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla společnosti. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách společnosti. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.


Článek 8 – Ostatní ujednání

 1. V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 3. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

 4. Kupující souhlasí s tím, že listiny, včetně daňových dokladů, mu mohou být společností vystavovány a doručovány v elektronické podobě (neopatřené el. podpisem), a to zejména na kontaktní e-maily, které uvedl při své registraci v odběratelské databázi prodávajícího.

 5. Poštovní zásilky se doručují mezi smluvními stranami na adresy uvedené ve smlouvě. V případě odmítnutí převzetí zásilky adresátem se zásilka považuje za doručenou dnem, kdy adresát odmítl zásilku převzít, a v případě nevyzvednutí zásilky v úložné lhůtě se zásilka považuje za doručenou dnem odeslání zásilky adresátovi.

 6. Stanoví-li se v OPS lhůta bez zbytečného odkladu, považuje se za oznámením bez zbytečného odkladu sdělení kupujícího došlé společnosti nejpozději den následující po dni, který založil běh takové lhůty.

 7. Jakákoliv změna OPS společností je možná, pokud kupující nebude mít k novému znění OPS, vypracovaných společností, žádných připomínek do deseti pracovních dnů od jejich oznámení kupujícímu při nejbližším jeho nákupu (jakožto obligatorní součásti nákupu) anebo oznámení kupujícímu v provozovnách společnosti či na internetových stránkách společnosti – www.solariusenergy.cz a skrze elektronického prostředku http://solarius.ibyznys.cz (oznámení umožněním kupujícímu se s nimi seznámit); marným uplynutím uvedené lhůty pak platí novelizované OPS. Bude-li mít kupující v uvedené lhůtě námitek a tyto námitky se budou týkat změn podmínek, platí původní znění podmínek ve spojení s ujednáními nových OPS, jež nebyly kupujícím rozporovány; toto ujednání nebrání tomu postupu kupujícího, aby pro změnu OPS vypověděl smluvní vztah se společností ve výpovědní lhůtě třech kalendářních měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď společnosti doručena.

 8. Pokud OPS stanoví něco jiného, než smlouva uzavřená mezi společností a kupujícím, za závazné se považuje ujednání v OPS.


Článek 9 – Platnost a účinnost OPS

Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 1.1.2016.